دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

مشترکین محترم:

يكشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۴۵ ق.ظ

حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته،وظیفه بگیر و مستمری بگیر،با  

در نظر گرفتن صورت های مختلف پایان خدمت سرپرست و عوامل 

مشمول کسوربازنشستگی در دو سال آخرخدمت، با سه روش به شرح زیر،محاسبه می گردد:

1- محاسبه حقوق بر مبنای عوامل مشمول کسور بازنشستگی در 24 ماه آخر خدمت(برای وضعیت های بازنشستگی و اخراجی بالای 15 سال خدمت)

2- محاسبه حقوق بر مبنای عوامل مشمول کسور بازنشستگی در آخرین ماه خدمت (برای شاغل فوتی ،جانباز ،حالت اشتغال و عادی ،معلول خدمتی و عادی)

3-  محاسبه حقوق بر مبنای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری (برای کلیه وضعیتها)

شایان ذکر است پس از انجام محاسبات فوق بالاتر حقوق محاسبه شده بعنوان حقوق سرپرست در نظر گرفته شده و پرداخت خواهد شد

نکته مهم:در صورتی که حقوق نهائی بدست آمده در محاسبات 

فوق کمتر از حداقل حقوق سالیانه باشد حقوق فرد بر مبنای حداقل حقوق پرداخت می گردد./

۹۴/۰۶/۰۱
امیر هوشنگ شمسائی