دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

بازنشستگان و مستمری بگیران (فقط همسر) فاقد مسکن که در آجا قبل از 72/01/01  و در سپاه وناجا قبل از 76/01/01 بازنشسته شده اند چنانچه فاقد مسکن بوده و بنام خود و همسر مسکن نداشته باشند و در طول دوران خدمت خدمت و یا در زمان بازنشستگی ،از هیچگونه امکانات دولتی در رابطه با مسکن شامل: دریافت زمین،وام مسکن ،وام طرح حکمت ، واگذاری واحد مسکونی و ......استفاده ننموده اند،به  منظور ثبت نام و عضویت در صندوق مسکن ساتا می بایست به اداره بازنشستگی استان خود مراجعه و  ثبت نام  و فرم مربوطه را پر کنند،بدیهی است است درخواست متقاضیان،از مبادی ذی ربط استعلام و در صورت تایید اظهارات آنان، عضو خواهند شد،درضمن بازنشستگان و مستمری بگیران(همسر)فاقد مسکن  بعد از تاریخ های فوق ،می بایست به بنیاد تعاون سازمان شاغلی خود یا سرپرست مراجعه نمایند.شایان ذکر است مهلت ثبت نام تا تاریخ 94/10/01 خواهد بود،مدارک مورد نیاز جهت عضویت شامل:تکمیل فرم عضویت،اصل برگه ی حقوق و تصویر کارت ملی و شناسنامه بازنشسته یا متوفی و همسر وی 

(صندوق مسکن سرمایه گذاری مسکن ساتا)

۹۴/۰۴/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی