دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

عملیات حقوق و مزایای فروردین 96

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ

نکته1: مشترکینی که با 30 سال خدمت بازنشسته شده باشند از افزایش امتیاز همسان سازی به طور کامل برخوردار شده اند.

نکته2: مشترکینی که با سابقه خدمت کمتر از 30 سال بازنشسته شده اند، به ازای هر سال سابقه کمتر از سی سال  2/5 درصد از افزایش امتیاز همسان سازی آنان کسر شده است.

نکته3: مشترکینی که با سابقه خدمت بیشتر از 30 سال بازنشسته شده اند، به ازای هر سال سابقه بیشتر از سی سال  2/5 درصد به افزایش امتیاز همسان سازی آنان اضافه شده است.

نکته4: مشترکینی که دارای سابقه مدیریت هستند درصد حق مدیریت آنان در افزایش امتیاز همسان سازی لحاظ شده است.

نکته5: عایله تحت تکفل مشترکین اخراجی ، طبق قانون از سه پنجم افزایش امتیاز همسان سازی، برخوردار شده اند.

نکته6: مشترکینی که در اسفند ماه 1395 حقوق آنان بر مبنای مقررات فصل دهم قانون مدیریت (میانگین 24 ماه یا ماه آخر خدمت) محاسبه می شد ولی با اجرای همسان سازی حقوق فصل سیزده آنان بیشتر شده است ، در فروردین ماه از فصل دهم خارج و حقوق آنان طبق فصل سیزده محاسبه و پرداخت شده است .

نکته7: دوباره تأکید می گردد مشترکینی که مبنای محاسبه حقوق فروردین ماه 1396 آنان (درج شده در برگه حقوق) میانگین 24 ماه آخرخدمت یا حقوق ماه آخر خدمت می باشد ، در شمول افزایش همسان سازی قرار نگرفته اند و فقط افزایش سال 1396 برای آنان اعمال شده است.

((جزییات افزایش حقوق سال 96 و همسان سازی حقوق  بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح ))

 

* هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 96/01/20 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور ، ضوابط و مقررات افزایش حقوق سال 1396 و همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تصویب و در تاریخ 1396/01/26 به دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح ابلاغ نمود و ستاد کل ن.م در تاریخ 96/01/28 با اعمال تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات خاص نیروهای مسلح ، ضوابط افرایش حقوق سال 1396 و همسان سازی حقوق بازنشستگان ن .م را به شرح زیر جهت اجرا به سازمان بازنشستگی ن.م ابلاغ نموده است.

* افزایش حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح  در سال 96 معادل 10% تعیین شده است.

* ضریب ریالی سال 1396 معادل 1695 ریال تعیین گردید.(ضریب ریالی سال 1395 معادل  1541 ریال بوده است)

* ضریب ریالی اعضای هیئت علمی بازنشسته نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور هستند ، در سال 1396 معادل 24144 ریال تعیین گردید.(ضریب ریالی سال 1395 اعضای هیئت علمی معادل  21949 ریال بوده است)

* حد اقـل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهـای مسلح با رعایت تبصره 3 مـاده 117 قـانون مدیـریت خدمـات کشوری ، معادل 12/420/000 ریال تعیین شده است. (حد اقل حقوق سال 1395 معادل  10/800/000 ریال بوده است)

* حد اکثر حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهـای مسلح با رعایت تبصره 3 مـاده 117 قـانون مدیـریت خدمـات کشوری ، معادل 86/940/000 ریال تعیین شده است. (حد اکثر حقوق سال 1395 معادل  75/600/000 ریال بوده است)

توضیح 1: مشترکینی که سنوات خدمت مازاد بر 30 سال دارند به ازای هر سال خدمت بالاتر از 30 سال تا سقف 15 سال ، 2/5درصد به حد اکثر حقوق آنان اضافه می شود. ( منصوبین فرماندهی معظم کل قوا مشمول محدودیت سقف 15 سال نمی شوند)

توضیح 2: اعضای هیئت علمی و قضات مشمول سقف حداکثر حقوق نمی شوند. 

* در قانون بودجه سال 1396 کل کشور مبلغ 3400 میلیارد تومان بابت همسان سازی حقوق بازنشسگان کشوری و لشکری تصویب شده است که برابر مصوبه هیئت محترم وزیران مبلغ 1200 میلیارد تومان از این اعتبار به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اختصاص داده شده است و مقرر گردید به منظور کاهش فاصله حقوق بازنشستگان سنوات مختلف ، امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با اعتبار مصوب فوق افزایش یابد و افزایش همسان سازی سال 1396 فقط برای بازنشستگانی که بر مبنای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق آنان محاسبه و پرداخت می شود ، اعمال گردد به نحوی که جایگاه های شغلی پایین تر از افزایش حقوق بیشتری برخوردار شوند  و در همین راستا جدل بند ب ماده 109 قانون مدیریت که مربوط به جایگاه های شغلی بازنشستگان نیروهای مسلح می باشد ، به شرح زیر اصلاح و ابلاغ شده است.

۹۶/۰۲/۰۲
امیر هوشنگ شمسائی