دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

اطلاعیه آموزشی

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸ ب.ظ

موضوع: فوق العاده ایثارگری


فوق العاده ایثارگری، بابت آزادگی ،مدت جضور در جبهه ،درصد جانبازی و فرزندان شاهد بازنشسته قابل پرداخت می باشد./

1- بابت هر سال آزادگی 250 امتیاز

2- بابت هر سال جبهه 125 امتیاز

3- بابت هر 10 درصد جانبازی : 125 امتیاز

4- قرزندان شاهد بازنشسته ن . م 1300 امتیاز

5- در صورت کسر سنوات یا درصد امتیاز منطقه به نسبت محاسبه و منظور خواهد شد./

6- سقف مدت حضور در جبهه حداکثر 2885 روز می باشد(59/06/31 ای 27/05/67)

7- سقف مجموع امتیازات عوامل فوق العاده ایثارگری 1500 امیتاز می باشد که در نهایت در ضریب ریالی سالیانه ضرب و قابل پرداخت می باشد./

تبصره یک : ضوابط فوق برای بازنشستگان قبل از تاریخ 86/01/01 قابل اجرا می باشد که به صورت جداگانه محاسبه گردیده و به سایر عوامل حقوق ماهیانه سرپرست اضافه می شودو بازنشستگان 86/01/01 به بعد تابع ضوابط فصل دهم قانون مدیریت می باشند که ضمن متفاوت بودن نحوه محاسبه آن فوق العاد مذکور به عوامل مبنای کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت اضافه می گردد و به صورت جداگانه با عوامل حقوق و مزایای جمع نمی شود.

۹۴/۰۶/۳۱
امیر هوشنگ شمسائی