دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

حوزه استحفاظی دفتر پیشخوان ساتا 

مرکزپاکدشت،خاورشهر،پاکدشت،مامازند،قیام دشت ،صنایع مستقر در پارچین - شریف آباد،قیام دشت، شهرکهاو روستاهای مجاورمی باشد.

تلفن: 36016405-021

فکس: 36016405

موبایل: 09356382608


ایمیل:amirshamsaie@gmail.com

ساعت کار:شنبه تا چهارشنبه 14 - 7:30 

پنجشنبه:12 - 7:30